„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”

J.Korczak

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

sala lekcyjna• Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi w Adamowie obejmuje edukacją dzieci i młodzież od 3 rż do 24 rż dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – do momentu podjęcia nauki w szkole

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży do 25 rż z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Zajęcia odbywają się w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych lub indywidualnie zgodnie z zaleceniami Orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


2. • Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie kształci młodzież do 24 r ż, która ukończyła szkołę podstawową.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie nabywają umiejętności w zakresie ogrodnictwa, prac biurowych, kucharstwa, stolarstwa, które odbywają się w przygotowanych do tego klasopracowniach.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji specjalistów:

  •  psychologa
  •  neurologopedy
  •  trenera umiejętności społecznych
  •  terapeutów (integracji sensorycznej, indywidualnej stymulacji słuchu, terapii ręki, sensoplastyki, sensoterapii)
  •  oligofrenopedagogów
  •  tyflopedagoga

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy wspiera uczniów i ich rodziny w codziennym funkcjonowaniu. Każdy uczeń traktowany jest bardzo indywidualnie z należytą uwagą. Dla wszystkich uczniów w sposób indywidualny opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Konstruując programy, uwzględniamy wielospecjalistyczną diagnozę, potrzeby uczniów oraz ich predyspozycje i możliwości.


MISJA SZKOŁY

„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”
J.Korczak

Motto naszej szkoły najlepiej oddaje misję jaka nam przyświeca.
W codziennej pracy z uczniem kładziemy duży nacisk na nabywanie i doskonalenie przez uczniów umiejętności samoobsługi, uspołeczniania poprzez aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności jak również usprawnianie podczas zajęć ruchowych na szkolnym kompleksie sportowym.

Wraz z rodzicami rozwijamy skrzydła naszych uczniów, dając im możliwości do osiągania sukcesów, pokonywania własnych trudności i rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.